ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhipstyling: Verhipstyling Interieur Advies & Styling gevestigd op de Elzenweg 46 in Wijchen. Interieurontwerpster: Verhipstyling en haar team die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en advies. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Verhipstyling als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Verhipstyling met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Verhipstyling.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot de diensten van Verhipstyling Interieur Advies & Styling, leveringen van zaken en alle overige overeenkomsten, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. 

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen

De door Verhipstyling opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en tot 14 dagen na offertedatum geldig. Alle prijzen die je vindt in de facturen en offertes van Verhipstyling zijn in euro en inclusief btw.

De door Verhipstyling opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

In de offerte staat uitgeschreven wat er voor jullie bedacht, ontworpen en eventueel uitgetekend zal worden.

Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Verhipstyling zijn bevestigd.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht 

Verhipstyling verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Verhipstyling op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden

De honorering van Verhipstyling kan als volgt worden overeengekomen: Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt. aannemers); Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief; Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting Reiskosten indien afgesproken op voorhand.

Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht.

De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Verhipstyling verricht ten gevolge van: gewijzigde (overheids,-) voorschriften of overheidsbeperkingen; of wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. Verhipstyling informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten

Declaraties van Verhipstyling dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer NL90INGB0007693992 onder vermelding van het factuurnummer. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalings- verplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagd 8% per maand en voor particulieren 3 % per maand. Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Verhipstyling daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht. Alle vorderingen van Verhipstyling worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8 – Duur en beëindiging 

Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door Verhipstyling, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Verhipstyling wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Verhipstyling gerechtigd te vorderen: 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging; De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Verhipstyling ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht. Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht  

De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever gelden schade. Voor zover mogelijk zal Verhipstyling de opdracht- gever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt. Verhipstyling is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.

Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp

Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Verhipstyling en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen. a. Mocht Verhipstyling  ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Verhipstyling en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 – Eigendoms –en auteursrechten

Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Verhipstyling bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

Verhipstyling  heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurs- wet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Verhipstyling, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Verhipstyling. Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms -en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden. Bij het overnemen van eigendoms -en auteursrechten is de opdrachtgever Verhipstyling een vergoeding verschuldigd, Verhipstyling behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor aquisitie doeleinde.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Verhipstyling voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk Verhipstyling is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. Verhipstyling is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te helen. De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen. Indien het ontwerp van Verhipstyling niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan Verhipstyling, dan is Verhipstyling slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Verhipstyling.

Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Verhipstyling, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Verhipstyling met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.

In geval van aansprakelijkheid van Verhipstyling, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2. Verhipstyling sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Verhipstyling de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Verhipstyling kenbaar is gemaakt.

 

Artikel 13 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan Verhipstyling kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Verhipstyling overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Verhipstyling geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

In geval van overmacht heeft Verhipstyling het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

Indien Verhipstyling bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Verhipstyling gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 14 – Ontbinding

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Verhipstyling omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen 

zal voldoen, is Verhipstyling gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de overeenkomst tussen Verhipstyling en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Verhipstyling en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Verhipstyling is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Verhipstyling .

Artikel 16  – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

De door Verhipstyling te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Verhipstyling kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

Indien de door Verhipstyling verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verhipstyling, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verhipstyling geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen nalevering schriftelijk aan Verhipstyling te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Verhipstyling te worden gemeld. 

De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verhipstyling in staat is adequaat te reageren. 

De Opdrachtgever dient Verhipstyling in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Verhipstyling opdracht gegeven heeft. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloos stelling. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Verhipstyling de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Verhipstyling, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Verhipstyling  te retourneren  en de eigendom daarover aan Verhipstyling  te verschaffen, tenzij Verhipstyling anders aangeeft. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verhipstyling daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verhipstyling en de door Verhipstyling bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 

Artikel 17 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juni 2016 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.

Verhipstyling; Interieuradvies & Styling|www.verhipstyling.nl|Wijchen